Guide till allt du behöver veta om a-ritningar

En grundläggande del i alla byggen är så kallade a-ritningar. I den här artikeln guidar vi dig genom begreppsdjungeln och reder ut vad a-ritningar är, vad de används till och varför de är så viktiga. Vi gör även ett nedslag i vad a-ritningar inte är och tydliggör skillnaderna.

Detta gäller om a-ritningar

  • Skapas vanligen av arkitekter, men det är inget krav.
  • Visar bland annat byggnadens utformning och funktion.
  • Behövs för att kunna ansöka om bygglov.
  • Inkluderar inte k-ritningar, elritningar eller VVS-ritningar.

Vad är a-ritningar?

A-ritningar står för “arkitektritningar” och kallas ibland även för a-handlingar. Som namnet antyder är det i regel en arkitekt som upprättar ritningarna, och syftet är att visa hur en byggnad är utformad. Det kan ske genom exempelvis detalj-, uppställnings- eller sammanställningsritningar.

På så sätt utgör a-ritningar själva grunden för bygglovsritningarna när en ny byggnad ska upprättas. Det innebär också att dina a-ritningar är helt avgörande när du ska ansöka om bygglov för ett nytt projekt, eftersom att de kommer att ligga till grund för om du beviljas bygglov eller inte.

Hur detaljerad en a-ritning är beror dock ofta på i vilken fas byggprojektet befinner sig i. I takt med att byggplanerna utvidgas med nya fasader eller sektioner behöver du med andra ord också uppdatera a-ritningarna så att de stämmer överens med din pågående byggprocess.

Vad som visas på a-ritningarna är helt enkelt hur byggnaden ser ut och vilka funktioner den har. Ibland kan det behövas flera olika a-ritningar, till exempel för att redovisa detaljer om byggprojektet är så pass komplext att det krävs. Det är sällan det räcker med bara en a-ritning för en byggnad.

Vad ska en a-ritning innehålla?

  • Byggnadens funktion och utformning.
  • Byggnadens planlösning.
  • Byggnadens fasader.
  • Eventuell möblering.
  • Förklaring på hur tillgänglighetskraven möts.

Måste a-ritningar skapas av arkitekter?

Med tanke på att a-ritningar står för “arkitektritningar” är det lätt att tänka sig att de måste upprättas av arkitekter. Det är dock inte riktigt sant. Om du känner att du har kunskaperna kan du själv upprätta dina a-ritningar för projektet som du ska ansöka om bygglov för.

Däremot måste a-ritningarna se fackmannamässiga ut och det är viktigt att de verkligen lever upp till kraven när kommunens byggnadsnämnd ska granska dem tillsammans med din bygglovsansökning. Därför väljer många ändå att anlita arkitekter eller annan professionell hjälp med a-ritningar.

Vad räknas inte som en a-ritning?

A-ritningar inkluderar detalj-, uppställnings- eller sammanställningsritningar, men däremot inte konstruktionsritningar (k-ritningar) som istället normalt tas fram av en byggnadskonstruktör. Inte heller elritningar eller VVS-ritningar faller under a-ritningars innehåll utan måste skapas separat.

A-ritningar inkluderar inte elritningar

Elritningar ingår inte i a-ritningar och måste därför upprättas utöver dina arkitektritningar när du ska bygga nytt. Det är oerhört viktigt att elritningarna tas fram på ett fackmannamässigt sätt, till exempel via Mariapark El, eftersom de ligger till grund för elektrikerns installationer.

Lämna en kommentar